شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان فارس
شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان استان فارس تشکیل شد.