دلیل گرایش برخی از مدیران به اشرافی گری چیست؟

عدم نظارت دقیق و صحیح
۶۲% (۸ نظرسنجی)
کمرنگ شدن اعتقادات دینی
۱۵% (۲ نظرسنجی)
ضعیف شدن اعتقادات دینی
۱۵% (۲ نظرسنجی)
عدم مطالبه مردمی برای اصلاح
۸% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۳