دلیل گرایش برخی از مدیران به اشرافی گری چیست؟

عدم نظارت دقیق و صحیح
۶۰% (۹ نظرسنجی)
کمرنگ شدن اعتقادات دینی
۱۳% (۲ نظرسنجی)
ضعیف شدن اعتقادات دینی
۱۳% (۲ نظرسنجی)
عدم مطالبه مردمی برای اصلاح
۱۳% (۲ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۵