دلیل گرایش برخی از مدیران به اشرافی گری چیست؟

عدم نظارت دقیق و صحیح
۷۳% (۸ نظرسنجی)
کمرنگ شدن اعتقادات دینی
۹% (۱ نظرسنجی)
ضعیف شدن اعتقادات دینی
۹% (۱ نظرسنجی)
عدم مطالبه مردمی برای اصلاح
۹% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۱