بسیج حقوق دانان فارس
هفته بسیج هفته نسل سومی هاست
علی‌رغم تهاجم فکری و فرهنگی غرب و نیز ظهور و استحاله‌ی تجدیدنظرطلبان و برخلاف آمال و آرزوهای دشمن و نیز برخی پیش‌بینی‌ها، نسل سوم انقلاب اسلامی، نسلی وفادار به آرمان‌ها و بلکه پیش‌رونده‌تر و پیش‌برنده‌تر از نسل گذشته است.
سازمان بسیج حقوق دانان فارس
نگاهی کلی به ادوار مجلس شورای اسلامی
مسئولیت‌ها و وظایف نمایندگی تا بدان‌جا اهمیت می‌یابد که غیرقابل واگذاری اعلام شده است. در این زمینه، اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
سازمان بسیج حقوق دانان فارس
مجلس شورای اسلامی؛ از قانون‌گذاری تا نظارت
برطبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی، هریک از نمایندگان می‌توانند در قالب تذکر شفاهی (نطق قبل از دستور) و تذکر کتبی، از طریق رئیس مجلس، به وزیر مسئول یا رئیس‌جمهور تذکر دهند.
بازخوانی وظیفه و اختیارات شورای نگهبان در انتخابات
در قانون اساسی، اصول چهارم، شصت‌وهشتم، شصت‌ونهم، هفتادو‌دوم، هشتادو‌پنجم، نودویکم تا نودونهم، یک‌صدوهشتم و یک‌صدوهجدهم، به وظایف و اختیارات شورای نگهبان اختصاص یافته و در اصول یک‌صدودهم، یک‌صدویازدهم، یک‌صدوبیست‌ویکم و یک‌صدوهفتادوهفتم نیز به این مسئ
بسیج حقوق دانان فارس
اله یار آذیش
پس از سرنگونی رژیم پهلوی، ایالات متحده آمریکا برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران از‌‌ همان روز اول دشمنی خود را آغاز کرد و «بلوکه کردن دارایی‌ها» و «تحریم» را ۲ مکانیزم «فشار اقتصادی» به مردم ایران تعریف و آن را در دستور کار خود قرار داد.
سید محمد مهدی غمامی:
رفتار مسئولان نشان داده است که جایگاه سیاست های کلی بویژه در حوزه اقتصاد –اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی- مشخص نیست نوعی از شعارزدگی و ایجاد شورا و ستاد وجود دارد ولی در عمل اتفاق مشخصی رخ نمی دهد.